Tin Nóng

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, nhằm phát động, triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí ký giao ước thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: TTXVN.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí ký giao ước thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: TTXVN.

Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo để hiện thực hóa mục tiêu Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các thế hệ làm báo cách mạng đã xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; từ đó xây dựng cho mình một tâm thế và phong cách làm báo có văn hóa.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, từ việc hình thành những giá trị văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, những tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức văn hóa trong mỗi cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, người làm báo sẽ tự giác thực hiện, coi đó là điều hiển nhiên, lẽ tất yếu của người làm báo. Qua đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí được khẳng định, nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp trên báo chí được lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thừa nhận, việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí chưa được đầu tư và đồng bộ; nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của người làm báo trong gìn giữ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của một số lãnh đạo, cơ quan báo chí, một số phóng viên, người làm báo chưa thực sự thấu đáo, đầy đủ và sâu sắc.

“Với sứ mệnh xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, mỗi người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi bài báo phải là một tác phẩm văn hóa, thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, đủ sức lay động lòng người, hướng tới các giá trị cao đẹp của chân – thiện – mỹ. Mỗi cơ quan báo chí phải là một tấm gương đi đầu trong viêc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cơ quan”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Một, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm các chuẩn mực cao nhất về tính chính xác, sự tin cậy và tính nhân văn trong từng bản tin, từng bài báo; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, định hướng việc phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống.

Ba, xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa thời kỳ mới gắn với phát triển, hội nhập cần chú trọng những giá trị chuẩn mực phù hợp với hệ giá trị gia đình, hệ giá trị xã hội, giá trị quốc gia – dân tộc kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”.

Bốn, chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo, trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Năm, phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo; đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam phải hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí; hàng năm tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa cho Hội Nhà báo Việt Nam nhân 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa cho Hội Nhà báo Việt Nam nhân 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, vào ngày 10/6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, nhằm phát động, triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Mục đích của Ban Tuyên giáo Trung ương khi phát động phong trào thi đua, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo muốn tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa, thúc đẩy các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây cũng là một biện pháp để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân làm Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân là thành viên Ban Chỉ đạo.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. 

Các cơ quan báo chí căn cứ kế hoạch và tiêu chí, nội dung yêu cầu của phong trào thi đua xây dựng, ban hành quy định của cơ quan, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Theo Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ là cơ quan chỉ đạo định hướng nội dung phong trào thi đua; chỉ đạo báo chí thông tin tuyên truyền; các cơ quan báo chí hưởng ứng thực hiện.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch và Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và các cấp hội nhà báo sẽ phối hợp triển khai.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

xuat-khau-nong-san-vuot-chi-tieu-5-ti-usd?

Xuất khẩu nông sản vượt chỉ tiêu 5 tỉ USD?

Trong khi một số ngành xin giảm chỉ tiêu kim ngạch thì ngành nông nghiệp …

Leave a Reply

%d bloggers like this: