Tin Nóng

Ông Trần Công Kha làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Hưng làm Tổng GĐ VRG

Ngày 12/01/2022 tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (VRG), Hội đồng quản trị VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

Thành phần tham dự gồm các cổ đông của Tập đoàn, lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn. 

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau: Về Hội đồng quản trị gồm các thành viên: ông Trần Công Kha, ông Lê Thanh Hưng, ông Trần Ngọc Thuận, ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phan Mạnh Hùng, ông Phạm Văn Thành, ông Hà Văn Khương, ông Nguyễn Hay.

Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc.

Ông Trần Ngọc Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Phan Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Phan Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Hà Văn Khương - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Hà Văn Khương – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát gồm các thành viên: ông Nguyễn Minh Đức, ông Đỗ Khắc Thăng, ông Võ Văn Tuấn.

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng Giám đốc VRG. Kết quả, ông Trần Công Kha được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG; ông Đỗ Khắc Thăng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát; ông Lê Thanh Hưng được Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VRG.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

australia-noi-long-yeu-cau-xet-nghiem-voi-nguoi-nhap-canh-tu-nuoc-ngoai 

Australia nới lỏng yêu cầu xét nghiệm với người nhập cảnh từ nước ngoài 

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Australia, ngày …

Leave a Reply

%d bloggers like this: