Tin Nóng

Nông thôn mới tạo động lực phát triển toàn diện

Tỉnh Nam Định xác định xây dựng NTM góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Huyện nông thôn mới Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: TL.

Huyện nông thôn mới Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: TL.

52% số xã, thị trấn đạt chuẩn nâng cao

Sau khi hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020, Nam Định là một trong hai tỉnh về đích NTM đầu tiên cả nước năm 2019. Theo đó, đến hết tháng 7/2020, Nam Định có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã là 19 tiêu chí/xã.

Năm 2020, có 51 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 thôn/xóm NTM kiểu mẫu đã được công nhận, các huyện đang chuẩn bị thêm 134 thôn/xóm/tổ dân phố NTM kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 52 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn còn 0,83%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn đạt 88,5%.

Năm 2021, Nam Định có 93 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: TL.

Năm 2021, Nam Định có 93 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: TL.

Năm 2021, Nam Định có 93 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 106 xã, thị trấn (bằng 52% tổng số xã, thị trấn) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến hết năm 2021 có trên 600 thôn, xóm, tổ dân phố đã được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; trong đó huyện Hải Hậu có 331 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về thực hiện Chương trình OCOP, trong năm 2020, toàn tỉnh Nam Định có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 – 4 sao, trong đó có 18 sản phẩm 4 sao và 44 sản phẩm 3 sao.

Năm 2021, toàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, vượt 82% so với kế hoạch, trong đó có 1 sản phẩm nghêu thịt hộp Lenger là sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Năm 2021, toàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, vượt 82% so với kế hoạch. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm 2021, toàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, vượt 82% so với kế hoạch. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 251 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 212 sản phẩm 3 sao và 39 sản phẩm 4 sao; có 4 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; có 2 sản phẩm nghêu thịt hộp Lenger và gạo sạch Toản Xuân là sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Huyện Hải Hậu đã có 100% số xã, huyện Nghĩa Hưng có 71% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Hải Hậu đã xây dựng và cơ bản hoàn thành 3 xã NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; hoàn thành 4 tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện; xây dựng 64 mô hình văn hóa, thể thao kiểu mẫu; xây dựng 1 mô hình khu xử lý rác thải cấp xã thân thiện với môi trường tại xã Hải Hà và 51 mô hình quản lý, phân loại rác thải.

Động lực phát triển toàn diện

Xác định xây dựng NTM sẽ góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, tỉnh Nam Định đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM tại địa phương trong thời gian tới.

Xây dựng nông thôn mới góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: TL.

Xây dựng nông thôn mới góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: TL.

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống văn bản triển khai thực hiện xây dựng NTM sao cho hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; thực hiện công khai cho người dân biết những thông tin về nội dung xây dựng NTM nhằm tập hợp người dân chung sức tham gia xây dựng NTM.

Thứ hai, nâng cao năng lực nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác xây dựng NTM. Tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng NTM.

Tạo ra đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong triển khai thực hiện xây dựng NTM. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý nông nghiệp có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng trong xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, có những chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm khuyến khích những cán bộ tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về công tác xây dựng NTM.

Nam Định sẽ phát động các cuộc vận động 'chung sức xây dựng NTM'; phong trào 'toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'; phong trào xây dựng 'làng văn hóa', 'gia đình văn hóa', 'khu dân cư tiên tiến'… Ảnh: TL.

Nam Định sẽ phát động các cuộc vận động “chung sức xây dựng NTM”; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng “làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, “khu dân cư tiên tiến”… Ảnh: TL.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng nhận thức, phát huy cao tinh thần tích cực, chủ động của người dân trong xây dựng NTM.

Phát động các cuộc vận động “chung sức xây dựng NTM”; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng “làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”, “khu dân cư tiên tiến”… Phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng NTM, làm cho người dân hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cần phải thực hiện cho người dân được “thụ hưởng” những thành quả từ việc xây dựng NTM một cách công bằng, thỏa đáng nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Thứ tư, tăng cường các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng NTM; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Huy động các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nhân, và huy động các nguồn lực đóng góp công sức, tiền của từ người dân trong tỉnh để thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng NTM bền vững.

Nam Định sẽ ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TL.

Nam Định sẽ ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TL.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong xây dựng NTM. Ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm; phát triển công nghiệp chế biến gắn với xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm kết hợp với phát triển thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực, sản phẩm đặc trưng truyền thống của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở tỉnh Nam Định cũng còn một số tồn tại, hạn chế như ở một số địa phương còn mang tính hình thức, có biểu hiện, tư tưởng bằng lòng với kết quả đạt được; ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên.

Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình OCOP ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ, nhất là cấp xã chưa thực sự quan tâm vào cuộc; việc thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh… tham gia Chương trình OCOP ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát. Hầu hết các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm có quy mô nhỏ và vừa nên năng lực đầu tư cải tiến công nghệ, sản phẩm còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm OCOP chế biến sâu để tạo ra giá trị gia tăng cao.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chưa đồng đều giữa các địa phương, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm. Kết quả thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu chưa thực sự bền vững, nhất là tiêu chí bảo vệ môi trường, tiêu chí sản xuất, thu nhập. Tiến độ thi công công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số địa phương còn chậm.

Nguồn: nongnghiep.vn/nong-thon-moi

Check Also

ngay-hoi-ban-hang-ocop-tren-tiktok

Ngày hội bán hàng OCOP trên Tiktok

Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng …

Leave a Reply

%d bloggers like this: